• are-u-ok

CO TO JEST - STRES POURAZOWY (PTSD)?

Stres jest fizyczną i psychiczną odpowiedzią organizmu na działanie różnych nacisków (wyzwań) środowiska, zwanych stresorami. Stresory zaburzają naszą równowagę, czyli stan homeostazy. Innymi słowy, stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się on przystosować.

PTSD, podobnie jak zespół stresu ostrego, może pojawić się wówczas, gdy osoba przeżyła dramatyczną sytuację lub była jej świadkiem, zetknęła się ze śmiercią lub bezpośrednim zagrożeniem życia, poważnym okaleczeniem albo doświadczyła zagrożenia własnej integralności fizycznej i integralności fizycznej osób trzecich. Jednocześnie jej reakcją był silny strach, poczucie bezradności i przerażenie. Ponadto osoba wciąż na nowo przeżywa uraz, co może przybrać jedną lub kilka następujących postaci:

 • nawracające niechciane wspomnienia dotyczące wydarzenia, zawierające obrazy, dźwięki i inne wrażenia zmysłowe;

 • powtarzające się przygnębiające sny dotyczące wydarzenia;

 • działanie i odczuwanie, jak gdyby dramatyczne wydarzenie występowało wciąż na nowo; towarzyszą temu takie doznania, jak złudzenia, halucynacje, oderwane migawki ze zdarzenia, wrażenie powtórnego przeżywania całego doświadczenia w momencie przebudzenia lub pod wpływem substancji psychoaktywnych;

 • głębokie cierpienie w momencie zetknięcia się z zewnętrznymi lub wewnętrznymi sygnałami przypominającymi lub symbolizującymi jakiś aspekt dramatycznego wydarzenia;

 • reakcja fizjologiczna na działanie wewnętrznych lub zewnętrznych sygnałów przypominających któryś z aspektów traumatycznego wydarzenia;

 • ciągłe unikanie bodźców związanych z traumatycznym wydarzeniem i przytłumiona ogólną wrażliwość (w stosunku do stanu przed urazem), na co wskazuje występowanie co najmniej 3 z następujących objawów:

 1. usiłowanie uniknięcia myśli, uczuć i rozmów wiążących się z urazem

 2. usiłowanie uniknięcia działań, miejsc, osób wywołujących wspomnienie urazu

 3. niemożność przypomnienia sobie żadnego ważnego elementu urazu

 4. wyraźne zmniejszenie zainteresowania ważnymi działaniami i organicznie udziału w nich

 5. uczucie zobojętnienia i obcości wobec innych

 6. ograniczenie uczuć

 7. brak oczekiwań związanych z przyszłością

 8. utrzymują się objawy pobudzenia (niewystępujące uprzednio), stwierdzone na podstawie występowania przynajmniej dwóch spośród następujących symptomów:

 • trudności z zasypianiem lub budzeniem się,

 • rozdrażnienie lub wybuchy złości, trudności z koncentracją uwagi, nadmierna czujność, wyolbrzymiona reakcja przestrachu;

 • zaburzeni trwa ponad miesiąc

 • zaburzenie wywołuje u pacjenta klinicznie istotne zakłócenie lub osłabienie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub w innych obszarach życia.

Wydarzenie traumatyczne a PTSD Najczęściej PTSD jest skutkiem wydarzenia traumatycznego:

 • doświadczenia poważnego wypadku drogowego, katastrofy lotniczej, pożaru, trzęsienia ziemi itp.;

 • doświadczenia przemocy;

 • żałoby - szczególnie, gdy śmierć ukochanej osoby jest nagła i niespodziewana;

 • gwałtu


https://mojapsychologia.pl/definicje/1,stres/3,stres_pourazowy_ptsd.html